Zapytanie ofertowe 4STOCK - wyniki

Wybór oferty do zamówienia:

Na zlecenie Emitenta, zakup usług doradczych świadczonych przez wybranego Autoryzowane Doradcę w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego finansowania o charakterze udziałowym na rynku NewConnect.

Apply now
Join DOOK Team
Name
E-mail address
Link to your Github
Please correct the form.

20 luty 2017 r., godz. 13:00Protokół z wyboru ofert na na na przygotowanie dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego finansowania o charakterze udziałowym na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.


Kryteria wyboru:


Kryteria wyboru

Waga

1

Doświadczenie- łączna liczba wprowadzonych spółek do obrotu na rynek NewConnect

(min. 5 spółek wprowadzonych do obrotu w ostatnich 5 latach)

5

2

Posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie oferowania instrumentów finansowych lub posiadanie w grupie kapitałowej podmiotu posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie oferowania instrumentów finansowych lub posiadanie umowa o współpracy z Domem Maklerskim w zakresie przeprowadzenia oferty instrumentów finansowych

4

3

Cena

2

4

Doświadczenie – liczba zatrudnionych u Autoryzowanego Doradcy lub w jego grupie kapitałowej osób z Certyfikatem Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu

5

5

Doświadczenie – liczba osób z licencją: Maklera papierów wartościowych/CFA/Doradcy Inwestycyjnego u Autoryzowanego Doradcy lub w jego grupie kapitałowej

5W związku z przygotowywanym wnioskiem o dofinansowanie z programu 4STOCK – działanie 3.1.5 dokonano wyboru oferty na przygotowanie dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego finansowania o charakterze udziałowym na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie:


W dniu 09 lutego 2017r. umieszczono zapytanie ofertowe na stronie http://dook.pro/job-offer/zapytanie-ofertowe-4stock/ oraz wysłano listem poleconym do trzech Autoryzowanych Doradców wybranych ze strony www.newconnect.pl prowadzonej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.


Do dnia 20 lutego 2017 r. godz. 12-tej na zapytanie ofertowe odpowiedziały następujące firmy, którym przypisano punkty wg. Reguł zapisanych w zapytaniu ofertowym:Kryteria wyboru

INC S.A.Waga

Suma punktów

1

Doświadczenie- łączna liczba wprowadzonych spółek do obrotu na rynek NewConnect

(min. 5 spółek wprowadzonych do obrotu w ostatnich 3 latach)

105

50

2

Posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie oferowania instrumentów finansowych lub posiadanie w grupie kapitałowej podmiotu posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie oferowania instrumentów finansowych lub posiadanie umowa o współpracy z Domem Maklerskim w zakresie przeprowadzenia oferty instrumentów finansowych

104

40

3

Cena

22

4

4

Doświadczenie – liczba zatrudnionych u Autoryzowanego Doradcy lub w jego grupie kapitałowej osób z Certyfikatem Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu

75

35

5

Doświadczenie – liczba osób z licencją: Maklera papierów wartościowych/CFA/Doradcy Inwestycyjnego u Autoryzowanego Doradcy lub w jego grupie kapitałowej

75

35Ocena ofert:


Najkorzystniejszą ofertą jest oferta firmy – INC S.A. (164 punkty)


Do realizacji wybrano ofertę firmy – INC S.A.
===========================================================

Wrocław, dnia 9.02.2017r.

 

Zapytanie ofertowe Emitenta nr 1

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy rynku NewConnect

 

Przedmiot zamówienia:

na zlecenie Emitenta , zakup usług doradczych świadczonych przez wybranego Autoryzowane Doradcę w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego finansowania o charakterze udziałowym na rynku NewConnect w nawiązaniu do projektu „Przygotowanie dokumentacji służącej pozyskaniu zewnętrznego finansowania dla spółki DOOK S.A. poprzez emisję akcji i ich debiut na rynku NewConnect GPW w Warszawie” obejmujący: 

 • Raport due-diligence,
 • Wycenę spółki,
 • Dokument ofertowy,
 • Dokument informacyjny,
 • Teaser inwestycyjny,
 • Prezentację inwestorską.

 Kryteria wyboru:

 • Kryterium formalne:

pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy w rozumieniu regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect (uchwalonego Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r. ze zm.). – ocena 0/1 

 • Kryteria merytoryczne
 

Kryteria wyboru

Waga

1

Łączna liczba wprowadzonych spółek do obrotu na rynek NewConnect

(min. 5 spółek wprowadzonych do obrotu w ostatnich 5 latach)

5

2

Posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej  w zakresie oferowania instrumentów finansowych lub posiadanie w grupie kapitałowej podmiotu posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie oferowania instrumentów finansowych lub posiadanie umowy o współpracy z Domem Maklerskim w zakresie przeprowadzenia oferty instrumentów finansowych

4

3

Cena łączna obejmująca

- raport due-diligence

-wycena spółki

- dokument ofertowy

-Dokument informacyjny

-teaser inwestycyjny

-prezentacja inwestorska

2

4

Liczba zatrudnionych u Autoryzowanego Doradcy lub w jego grupie kapitałowej osób z Certyfikatem Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu

5

5

Liczba osób z licencją: Maklera papierów wartościowych/CFA/Doradcy Inwestycyjnego u Autoryzowanego Doradcy lub w jego grupie kapitałowej

5

 

Pod uwagę brane będą tylko oferty spełniające wszystkie kryteria wyboru.

Oferty w  kryterium wyboru 1, 3, 4, 5 zostaną uszeregowane od najlepszej do najgorszej, następnie zostaną im przyporządkowane punkty od 10 do 1 (co 1), punkty zostaną pomnożone przez wagę. Oferty spełniające kryterium 2 otrzymują 10 punktów i zostaną pomnożone przez wagę. Finalnie oferty zostaną uszeregowane wg obliczonej sumy punktów z wszystkich kryteriów wyboru.

 

 • Termin dostarczania ofert:

20.02.2017r. do godziny 12.00

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane

 Dodatkowe wymagania formalne:

 • data wystawienia oferty
 • okres ważności oferty (co najmniej do 31.12.2017r.)

 

  • podpis wystawcy oferty
  • załączniki:
   • certyfikaty ASO osób zatrudnionych
   • licencje: Maklera papierów wartościowych/CFA/Doradcy Inwestycyjnego

 

 • potwierdzenie pełnienia funkcji Autoryzowanego Doradcy
 • potwierdzenie posiadania licencji w zakresie przeprowadzania oferty instrumentów finansowych (publicznej lub prywatnej) lub potwierdzenie posiadania  w grupie kapitałowej podmiotu posiadającego licencję w zakresie przeprowadzania oferty instrumentów finansowych (publicznej lub prywatnej) lub potwierdzenie posiadania umowy o współpracy z Biurem Maklerskim w zakresie przeprowadzenia oferty instrumentów finansowych (publicznej lub prywatnej)

  

 • Informacje nt. zakresu wykluczenia (w odniesieniu do podmiotów powiązanych)
 1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem  i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające  w szczególności na:  
 2. a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  
 3. b) posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji,  
 4. c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  
 5. d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa  w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia  w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.   
 1. Oferent zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr  do niniejszego zapytania ofertowego.
 • Informacje dodatkowe
 1. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi podmiot ubiegający się  o zamówienie.
 2. Z wyłonionym Wykonawcą  zostanie podpisany list intencyjny o współpracy.
 3. Podpisanie umowy o współpracy z wybranym Wykonawcą Zamawiający warunkuje złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu / lub otrzymaniem dofinansowania w ramach konkursu z działania 3.1.5 - 4STOCK.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru Wykonawcy w przypadku, gdy żaden  z Oferentów nie spełni wymaganych kryteriów.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego na dowolnym etapie  bez wskazania przyczyny.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków umowy.
 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 8. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 9. Miejsce publikacji zapytania ofertowego:
 1. Strona internetowa Emitenta dook.pro
 2. Zapytanie ofertowe zostało wywieszone w siedzibie Emitenta adres: al. Kasztanowa 3a-5, 53-125 Wrocław, w dniu 9.01.2017
 3. Zapytanie ofertowe zostało wysłane do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców.
 1. Wynik postępowania zostanie upubliczniony na stronie internetowej emitenta dook.pro oraz na stronie PARP.

Załącznik nr ….   

 

OŚWIADCZENIE

dotyczące powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym

 

Oświadczam, iż nie posiadam powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:  

 1. a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  
 2. b) posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji,  
 3. c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  
 4. d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa  w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.     

 


..........................................................................                                                         

Czytelny  podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Oferenta   ..........................................................................  

Data i miejscowość

 

WZÓR FORMULARZA OFERTOWEGO

 

……………………………….

Dane oferenta

                                                                                                                           

OFERTA   

(dotyczy zapytania ofertowego nr ….. z dnia ………)      

                       

Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w postępowaniu  dotyczącym  pełnienia funkcji Autoryzowanego Doradcy w rozumieniu regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect (uchwalonego Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r. ze zm.). tj. m.in. zakup usług doradczych świadczonych przez wybranego Autoryzowane Doradcę w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego finansowania o charakterze udziałowym na rynku NewConnectMy niżej podpisani: ...................................................................................................................................

.........................................................................................................................................   

 

działający w imieniu i na rzecz

..........................................................................................................................................    ....................................................................................................................................

                                    (należy podać pełną nazwę Wykonawcy i adres)

 

Po zapoznaniu się z treścią zapytania ofertowego oraz zaakceptowaniu stawianych w tym dokumencie założeń i warunków oświadczamy, iż akceptujemy wszystkie warunki uczestnictwa w procedurze wyboru oferty. W związku z powyższym przedkładamy następującą ofertę:

 

 • Spełniamy kryterium formalne tj. pełnimy funkcję Autoryzowanego Doradcy w rozumieniu regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect (uchwalonego Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r. ze zm.). (decyzja nr …………………………)

 

 • Kryteria merytoryczne

 

- kryterium 1 - Łączna liczba wprowadzonych spółek do obrotu na rynek NewConnect

(min. 5 spółek wprowadzonych do obrotu w ostatnich 5 latach) ……………………………..

 

- kryterium 2  - Posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej  w zakresie oferowania instrumentów finansowych lub posiadanie w grupie kapitałowej podmiotu posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie oferowania instrumentów finansowych lub posiadanie umowy o współpracy z Domem Maklerskim w zakresie przeprowadzenia oferty instrumentów finansowych - ……………..

 

Kryterium 3 – cena łączna

 

Przedmiot oferty

Cena netto

VAT

Cena brutto

raport due dilligence

     

wycena spółki

     

Dokument ofertowy

     

Dokument informacyjny

     

teaser inwestycyjny

     

prezentacja inwestycyjna

     

ŁĄCZNIE

     

 

Wykonanie  przedstawionego zakresu prac wymaga ……….         roboczogodzin przy stawce godzinowej wynoszącej ……….

- kryterium 4  -  Liczba zatrudnionych u Autoryzowanego Doradcy lub w jego grupie kapitałowej osób z Certyfikatem Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu

 

- kryterium 5  - Liczba osób z licencją: Maklera papierów wartościowych/CFA/Doradcy Inwestycyjnego u Autoryzowanego Doradcy lub w jego grupie kapitałowej - ……………………………..

 

 1. Okres ważności oferty - ……………………….

 

 1. Oświadczamy, że wykonamy zamówienie w terminie do dnia …………..2017 r.

 

 1. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty oraz otrzymania przez zamawiającego, dofinansowania z funduszy europejskich w ramach działania 4STOCK do zawarcia umowy na wykonanie opisanego zakresu prac.

 

  • załączniki:
   • certyfikaty ASO osób zatrudnionych
   • licencje: Maklera papierów wartościowych/CFA/Doradcy Inwestycyjnego

 

 • potwierdzenie pełnienia funkcji Autoryzowanego Doradcy
 • potwierdzenie posiadania licencji w zakresie przeprowadzania oferty instrumentów finansowych (publicznej lub prywatnej) lub potwierdzenie posiadana  w grupie kapitałowej podmiotu posiadającego licencję w zakresie przeprowadzania oferty instrumentów finansowych (publicznej lub prywatnej) lub potwierdzenie posiadania umowy o współpracy z Biurem Maklerskim w zakresie przeprowadzenia oferty instrumentów finansowych (publicznej lub prywatnej)

 
…………...., dnia .........................                         .......................................................................

                                                                                                               (podpis/y)