Rynek emitenta - DO OK

Rynek emitenta

Na globalny rynek działalności Emitenta składają się trzy główne części: Business Process Outsourcing – outsourcing procesów biznesowych, na który składają się rozwiązania informatyczne z zakresu zarządzania klientami, finansów i rachunkowości, zarządzania zapasami czy zarządzania wiedzą. Usługi technologii mobilnych – projektowanie, tworzenie, testowanie i wdrażanie aplikacji mobilnych. Usługi infrastrukturalnych – hosting, usługi data center, kolokacje danych, zarządzanie bezpieczeństwem systemów, przechowanie danych.

Emitent swoją działalność prowadzi w dwóch pierwszych segmentach rynkowych, gdzie specjalizuje się w tworzeniu rozwiązań za pomocą technologii Python/Django.

Międzynarodowy rynek usług IT z jednej strony składa się z rynków o wysokiej stopie wzrostu takich jak Chiny czy Indie. Z drugiej natomiast wyróżnić można rynki znajdujące się w stagnacji takie jak Japonia czy Hiszpania. Cały rynek w ciągu ostatnich kilku lat charakteryzował się umiarkowaną tendencją wzrostową.

Sama struktura podmiotowa rynku jest dość mocno zróżnicowana, mimo obecności kilku dużych graczy międzynarodowych takich jak IBM, HP, SAP czy Accenture. Charakter rynku tworzenia oprogramowania czy obsługi zewnętrznej procesów biznesowych sprawia, że bezpośrednimi konkurentami danego przedsiębiorstwa mogą być firmy amerykańskie czy azjatyckie. Jest to szczególnie istotna kwestia w przypadku nowych podmiotów z krajów rozwijających się, którzy budują swoją pozycję na rynku nie tylko poprzez rozwój w krajach macierzystych, ale i za granicą.

Wartość globalnego rynku IT, według analityków Marketline, sięgnęła 724.9 mld USD w 2015 z CAGR w latach 2011-2015 na poziomie 3.2%.  

Rozwój globalnego rynku IT w kolejnych kilku latach będzie w dużym stopniu zależał od technologii cloud computing (pol. chmura). Szczególnie istotna w tym kontekście jest oczekiwana zmiana wymagań ze strony zleceniodawców, którzy coraz większą liczbę usług IT będą wyprowadzać poza  przedsiębiorstwo. Dodatkowo, równie ważny jest wysoki potencjał technologii Big Data, która wraz z rozwojem algorytmów sztucznej inteligencji (ang. artificial intelligence systems), będzie stale zyskiwała na znaczeniu.

Do 2020 roku wartość globalnego rynku IT powinna osiągnąć wartość 922,4 mld USD, co implikuje średnioroczną stopę wzrostu (2016-2020) w wysokości 4,9%.

 

Polski rynek IT

Zgodnie z Poland Information Technology Report opublikowanym przez agencję BMI, polski rynek rozwiązań IT wart jest ok. 27 mld PLN. Wartość ta odzwierciedla wielkość wydatków na rozwiązania IT w Polsce (zarówno software jak i hardware). Biorąc jednak pod uwagę przychody największych spółek z rynku (ok. 75%) uwzględnionych w raporcie Computerworld Top 200 Polski Rynek Teleinformatyczny Edycja 2016, wartość ta jest większa i sięga 63 mld PLN (gdzie cały rynek ICT, po uwzględnieniu telekomów wartość ta wynosi 105,3 mld PLN).

Analitycy BMI prognozują przyspieszenie wzrostu polskiego rynku IT w latach 2016-2020 (roczna stopa wzrostu – 5,1%) po okresowym, ogólnoświatowym spadku dynamiki w 2014 i 2015 roku. Motorem wzrostu całego segmentu technologii informacyjnych ma być rynek oprogramowania i usług informatycznych. Zdaniem analityków BMI, obecna sytuacja w segmentach takich jak: telekomunikacja, finanse, ochrona zdrowia, sprzedaż detaliczna, sprzyja wdrażaniu coraz to nowych rozwiązań IT, a co za tym idzie zwiększa popyt na usługi przedsiębiorstw takich jak DO OK S.A. Szczególnie ważny w kontekście dalszego rozwoju całej branży jest wzrost pewności przedsiębiorców w zakresie rozwiązań IT. Coraz częściej właściciele firm dostrzegają długoterminowe zalety we wdrażaniu nowych i nowoczesnych rozwiązań informatycznych. Przykładem tego typu rozwiązań są systemy przetwarzania i analizowania danych w czasie rzeczywistym. Dodatkowo, należy zwrócić uwagę na rozwój segmentu oprogramowania „szytego na miarę”, który pozwala na redukcję specyficznych dla każdego przedsiębiorstwa kosztów oraz zwiększenie wydajności unikalnych procesów biznesowych. Z drugiej strony, istnieje niepewność dotycząca tego typu rozwiązań spowodowana trwającym ożywieniem na rynku „chmury”. Rozwój rozwiązań niezależnych od lokalizacji przedsiębiorstwa, może w długim terminie doprowadzić do redukcji stawek w segmencie dedykowanego oprogramowania.

Sam rynek działalności Emitenta – rynek usług IT wyceniony został na koniec 2016 na 12 mld PLN, co daje 6,2% wzrostu w porównaniu do roku 2015. Analitycy BMI prognozują systematyczny wzrost tego segmentu o 6,4% średniorocznie w ciągu najbliższych 5 lat (o 1,3 p. proc więcej niż cały rynek). Głównym czynnikiem sprzyjającym usługom IT jest stale rosnący popyt ze strony przedsiębiorstw na usługi typu cloud computing oraz real-time services. Największy potencjał wzrostu zlokalizowany jest w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw, które odpowiadają za 15% wydatków na rozwiązania IT. Co istotne, Polska jest lokalnym liderem jeżeli chodzi o outsourcing rozwiązań IT. Przyczyną tego zjawiska jest o ok. 50% niższy poziom wynagrodzeń w segmencie IT w Polsce w porównaniu do Europy Zachodniej.

Treść uchwał podjętych na NWZA w dniu 27.03.2023 r

Zarząd DO OK S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej w...

28.03.2023, min read
Read more
Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Zarząd DO OK S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) przekazuje poniżej wykaz osób, które...

28.03.2023, min read
Read more
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27.03.2023

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień...

28.02.2023, min read
Read more
Cookies

Our website has cookies. more info

EU Flag