Raport roczny za rok obrotowy 2019 - DO OK

Meet us at:

Raport roczny za rok obrotowy 2019

Zarząd DO OK S.A. przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2019, na który składa się:

- Raport roczny z działalności Grupy Kapitałowej DO OK w 2019 roku uwzględniające skonsolidowane dane finansowe , wybrane dane jednostki dominującej, jak również list Prezesa Zarządu oraz oświadczenia Zarządu Spółki;
- Jednostkowe sprawozdanie finansowe DO OK S.A. za 2019 rok;
- Opinie biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego DO OK S.A.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Zarząd DO OK S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent") przekazuje poniżej wykaz o...

02.07.2020, min read
Read more
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Zarząd DO OK S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 30 cz...

01.07.2020, min read
Read more
Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 30.06.2020 r

Zarząd DO OK S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej w...

01.07.2020, min read
Read more
Cookies

Our website has cookies. more info