Meet us at:

Life-changing
software services

Raport roczny za rok obrotowy 2019

Zarząd DO OK S.A. przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2019, na który składa się:

- Raport roczny z działalności Grupy Kapitałowej DO OK w 2019 roku uwzględniające skonsolidowane dane finansowe , wybrane dane jednostki dominującej, jak również list Prezesa Zarządu oraz oświadczenia Zarządu Spółki;
- Jednostkowe sprawozdanie finansowe DO OK S.A. za 2019 rok;
- Opinie biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego DO OK S.A.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2020 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30...

02.06.2020, min read
Read more
Raport okresowy za I kwartał 2020

Zarząd DO OK S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje w załączeniu raport za I kwartał 2020...

18.05.2020, min read
Read more
Raport Grupy Kapitałowej DO OK S.A. za IV kwartał 2019 r.

Zarząd DO OK S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje w załączeniu raport za IV kwartał 201...

10.02.2020, min read
Read more

Our website has cookies. more info