Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19.02.2022 - DO OK

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19.02.2022

Zarząd DO OK Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem we Wrocławiu (53-025), ul. Skarbowców 23B, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 639585 (dalej zwaną także „Spółką”) działając na podstawie art. 399 §1 w związku z art. 4021 §1 i art. 4022 ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (dalej: KSH), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Nadwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19.02.2022 r. o godz. 09:00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Skarbowców 23B.

 

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 - 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

 

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 11.04.2022

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień...

15.03.2022, min read
Read more
Raport okresowy za II kwartał 2021

Zarząd DO OK S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje w załączeniu raport za II kwartał 202...

12.08.2021, min read
Read more
Raport okresowy za I kwartał 2021

Zarząd DO OK S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje w załączeniu raport za I kwartał 2021...

13.05.2021, min read
Read more
Cookies

Our website has cookies. more info

EU Flag